تخفیف ( 13 + 2 )درصد  به مناسبت سال نوی میلادی 2 درصد تخفیف اضافی برای کرایه حمل محصول