با صنعتی شدن فرشبافی و افزایش تعداد کارخانه های فرش ماشینی و کارگاه های فرش دستباف، شاید لازم باشد تا نگاهی به تاثیراتی که این صنعت بر محیط زیست می گذارد بیندازیم. افزایش صنعتی شدن توجه بسیاری از فعالان محیط زیست را به خود جلب کرده است چراکه با رعایت نشدن اصول و قوانین محیط زیستی، این کارخانجات می تواند برای محیط زیست خطرساز و آسیب رسان باشد.
با افزایش جمعیت و کاهش منابع، بازیافت به یکی از اقدامات اجباری در تمامی صنایع حتی صنعت تولید فرش های ماشینی راه پیدا کرده است. شاید این سوال برایتان ایجاد شود که آیا اصلا می توان به بازیافت فرش پرداخت و اینکه اصلا فرش ها هم قابل بازیافت هستند؟!